Noticias mundiales – JP – æ ?? ¥ æ ?? ¬ä »£ è ¡¨CBå¯¾æ ± ºã ?? ¯å ?? ¨å® ?? ã ??« è »?? é ???? ï¼? ? â ?? ¦ã ???? ã ?? ã ?? ¼ã ???? ã ?? £ ã ???? å ???? ç ?? ° ã ???? ã ?? «å? ? ºå ´ã ?? ®ã ?? µã ?? ³ã ???? ã ???? ã ?? ªã ?? ¢ ã ?? «é ???? è» ¢ å ???? å ?? ©ga

Takehiro Tomiyasu, UC Sampdoria, Bolonia FC 1909, Maya Yoshida, Serie A, selección de fútbol de Japón, Riccardo Orsolini

Noticias del mundo – JP – æ ?? ¥ æ ?? ¬ä »£ 表CBå¯¾æ ± ºã ?? ¯å ?? ¨å® ?? ã ?? «è» ?? é ???? ï¼ ?? â ?? ¦ã ???? ã ?? ã ?? ¼ã ???? ã ?? £ ã ???? å ???? ç ?? ° ã ???? ã ?? «å ?? ºå ´ã ?? ®ã ?? µã ?? ³ã ???? ã ???? ã ?? ªã ?? ¢ ã ?? «é ???? è» ¢ å ???? å ?? ©

Source: https://news.nicovideo.jp/watch/nw8510511