Noticias del mundo –JP – Ignorando la calidez de Hiroyuki Miyasako, Hitoshi Matsumoto y el saurio pacífico Akashiya … Por qué Koji Imada se enoja con “Llamada de asalto a Shinsuke Shimada”ja

Hiroyuki Miyasako, Yoshimoto Kogyo, Shinsuke Shimada, Atsushi Tsutsumishita, Hiroshi Osaki, Ameagari Kesshitai, YouTube, Impulse

Noticias del mundo –JP – Ignorando la calidez de Hiroyuki Miyasako, Hitoshi Matsumoto y el saurio pacífico Akashiya … Por qué Koji Imada se enoja con la “llamada de asalto de Shinsuke Shimada”ja

Source: https://biz-journal.jp/2021/02/post_209932.html